17 Ιαν 2014

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ ΑΕTι αναφέρει μεταξύ των άλλων  η:
«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜ Α.Ε.»
 […]
Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) προχώρησε στον εν λόγω έλεγχο µε την συγκρότηση Μικτού Κλιµακίου Ελέγχου στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, όπως ορίζονται από το Ν. 3074/02, άρθρο 1, παρ.1:

«Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωµάτων της δηµόσιας διοίκησης […]
Επισηµαίνεται ότι από την πορεία των οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας προκύπτουν συγκεκριµένοι οικονοµοτεχνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναδιοργάνωσή της και τη µείωση του προσωπικού για λόγους οικονοµίας (ΑΠ 101/2009), δεδοµένου ότι οι µεγάλες ζηµίες που εµφανίζει ανά χρήση επιβαρύνουν το δηµόσιο σε µία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιµη για τη δηµοσιονοµική ανάταση της χώρας. Εάν δεν ληφθούν άµεσα τα απαραίτητα µέτρα, είναι βέβαιο ότι η εταιρία θα αποτελέσει άλλο έναν κρίκο στη µακρά αλυσίδα των ζηµιογόνων και προβληµατικών δηµοσίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας µετακυλίοντας ουσιαστικά το κόστος εσφαλµένων και παράτυπων οικονοµοτεχνικών και µικροπολιτικών επιλογών και αποφάσεων στον Έλληνα πολίτη.[…]

Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Ζ.1 Αστική ευθύνη
Να ασκηθεί κατά των µελών των ∆Σ της ΤΡΑΜ ΑΕ η εταιρική αγωγή του Κ.Ν.2190/1920 για τη ζηµία που υπέστη η εταιρία από τη διενέργεια των προσλήψεων προσωπικού ιδιαίτερα κατά την περίοδο από 01.03.2009 έως 02.09.2009. Η ευθύνη των µελών του ∆Σ ερείδεται στο άρθρο 22α του Κ.Ν.2190/1920 και στο άρθρο 3 του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της εταιρίας, σύµφωνα µε τα οποία τα µέλη του ∆Σ ευθύνονται για κάθε πταίσµα κατά τη διαχείριση.
Ζ.2 Ποινική ευθύνη
Να διαβιβαστεί η παρούσα στον αρµόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση της άσκησης ποινικής δίωξης κατά των µελών του ∆Σ της εταιρίας για παράνοµες πράξεις κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων (διενέργεια προσλήψεων) ιδιαίτερα κατά την περίοδο από 01.03.2009 έως 02.09.2009, µε τις οποίες ζηµίωσαν την περιουσία της εταιρίας. Η ποινική ευθύνη των µελών του ∆Σ ερείδεται στα άρθρα 54 επ. του Κ.Ν.2190/1920 καθώς και στα άρθρα

256, 263Α ΠΚ.
Αθήνα, ∆εκέµβριος 2009
Σέργιος ∆ρόσος
Ειδικός Επιθεωρητής ΓΕ∆∆
Άγγελος Μπίνης
Επιθεωρητής-Ελεγκτής ΣΕΕ∆∆ […]